News Cover Image

आकाश कंदील बनवण्याची कार्यशाला

b÷ÉÆMÉ ºÉä´ÉÉ ¨ÉÆb÷³ý, xÉÉʶÉEò ºÉÆSÉʱÉiÉ b÷Éì. Ê´ÉVÉªÉ Ê¤Éb÷Eò®ú Ê´ÉtÉ±ÉªÉ ´É EòÊxɹ`ö ¨É½þÉÊ´ÉtÉ±ÉªÉ {Éä`ö ªÉälÉä ÊSÉjÉEò±ÉÉ Ê¶ÉIÉEò ¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ½ÖÆþb÷Ò´ÉɱÉä B ¤ÉÒ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉJÉɱÉÒ +ÉEòÉ¶É EÆònùÒ±É ¤ÉxÉ´ÉhªÉÉSÉÒ EòɪÉǶÉɳýÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ´Éä³ýÒ Ê´ÉtɱɪÉÉSÉä |ÉÉSÉɪÉÇ ¸ÉÒ {ÉÉ]õÒ±É +É®ú B¨É ºÉ®ú, ={ɨÉJªÉÉvªÉÉ{ÉEò ¸ÉÒ ºÉÉMÉ®ú B B¨É ºÉ®ú, {ɪÉÇ´ÉäIÉEò ¸ÉÒ ¨ÉÉä®äú B¨É BºÉ ºÉ®ú, ʶÉIÉEò ´É Ê´ÉtÉlÉÔ ={ÉκlÉiÉ ½þÉäiÉä.